1. Contactgegevens

Yoeka – Cindy Willems
Frans Andelhofstraat 31
2300 Turnhout
GSM: 0494/67.27.29
mail: info@yoeka.be

Verder genoemd ‘de therapeut ’.

en

Voornaam en familienaam:

Adres:

Postcode en plaats:

Geboortedatum:

Telefoon:

Email:

Verder genoemd “de cliënt’.

2. Situering

Dit document bevat een aantal praktische zaken en afspraken welke zowel voor de therapeut als de cliënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger (indien van toepassing), geldig zijn gedurende het traject aangegaan op datum vermeld onderaan dit document.

3. Dienstverlening - werkwijze

De cliënt kiest ervoor een traject aan te gaan met de therapeut. Yoeka staat voor een oplossingsgerichte, positieve kracht- en toekomstgerichte werking. Er wordt getracht elk traject zoveel mogelijk op maat van de cliënt aan te passen.

Vooraleer met de uitvoering van een traject van start te gaan, spreken wij een wederzijdse relatie af op basis van

  • Respect: dit heeft betrekking op het aanvaarden van ieders eigenheid, mening en ideeën.
  • Gelijkwaardigheid: maakt dat elke persoon, alle gedachten en standpunten even belangrijk en waardevol zijn. Ieder heeft recht op zijn eigen kijk en opvattingen.

Bij aanvang van een traject wordt een doel geformuleerd waarbinnen het verdere traject aan wordt gewerkt. Dit persoonlijke doel kan tijdens het traject verder worden aangescherpt of bijgesteld.

Een traject bestaat uit verschillende gesprekken welke gekenmerkt worden door: interactieve vraagstelling, creatieve werkvormen, psycho-educatie, reflectieopdrachten, praktische oefeningen, Ericksoniaanse hypnose, IEMT, werkvormen uit EMDR … De ingezette methoden worden door de therapeut bepaald afhankelijk van de vraag en noden. Alle (reflectie)opdrachten en andere materialen uitgereikt ter ondersteuning van het traject blijven ten allen tijde de intellectuele eigendom van de therapeut. Het verder verkopen of delen van de beschikbaar gestelde materialen met anderen is ten allen tijde verboden.

4. Wat kan je van uw therapeut verwachten?

De therapeut staat in voor de deskundige begeleiding en ondersteuning van de cliënt. Zij engageert zich om alles in het werk te stellen zodat het traject kwaliteitsvol verloopt. Er is geen garantie over het bereiken van een resultaat wel op voldoende inspanningen om naar een gekozen doelstelling toe te groeien.   

Verder garandeert de therapeut ten allen tijde een vertrouwelijke behandeling. Indien u patiënt bent van artsenpraktijk de Vaart, wordt van het kennismakingsgesprek een verslag overgemaakt aan de artsenpraktijk. Voor het overige wordt er geen informatie aan derden gegeven zonder goedkeuring van de cliënt. Wel behoudt de therapeut zich het recht om collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling binnen intervisie en supervisie of andere. Het delen van gegevens binnen deze vormen van overleg vindt evenwel volledig geanonimiseerd plaats.

Om zaken op elkaar af te stemmen, het stellen van vragen, verhelderen of doorsturen van reflectieopdrachten, verslagen … maakt de therapeut gebruik van mail.

Door zich akkoord te verklaren met deze voorwaarden, geeft de cliënt toestemming aan de therapeut om, indien nodig, mails te mogen sturen in verband met het traject.

De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel welke geldt voor kinderen onder de 16 jaar. Deze regel stelt dat beide wettelijke vertegenwoordigers akkoord moeten gaan met de therapie. De ouder die dit contract ondertekend, is ervoor verantwoordelijk de andere ouder hiervan op de hoogte te stellen. Indien de andere partij eventuele bezwaren maakt tegen het traject, kan de therapeut niet verantwoordelijk gesteld worden voor de mogelijke consequenties hiervan.

5. Wat verwacht de therapeut van de cliënt?

Het werken aan de realisatie van je doel(en) is een creatief en motiverend proces dat energie vraagt en veel energie oplevert. Het welslagen van het ontwikkelingstraject is mede afhankelijk van de inzet van de cliënt. Een traject is een persoonlijk leerproces waarbij je in kleine stapjes dichter naar je doel toegroeit. Haal er dus zoveel mogelijk uit! Wat kan je als cliënt hiervoor zoal doen?

  • Leg een werkmap of schrift aan waarin je alles wat in je traject aan bod komt (inhoud en resultaten van gesprekken, gemaakte afspraken, gemaakte opdrachten, ontwikkelingen en inzichten, vooropgestelde doel, je vooruitgang…) vastlegt en bewaart.
  • Maak tijdens en/of na een gesprek aantekeningen. Als er vragen worden gesteld waar je niet meteen een antwoord op weet, schrijf ze dan op zodat je er later meer aandacht aan kunt besteden.
  • Tracht reflectieopdrachten zo veel mogelijk uit te voeren en maak aantekeningen van je ervaringen.

Dit zijn slechts enkele suggesties. Je hoeft ze niet allemaal uit te voeren. Gebruik een (eventueel andere) methode die voor jou werkt. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Je geeft zelf vorm en inhoud aan jouw ontwikkelingsproces en daarmee aan je eigen leven. In het gehele proces bepaalt de cliënt het tempo, en blijft deze ten allen tijde regisseur van zijn eigen ontwikkeling. Zo blijft deze het ganse traject zelf verantwoordelijk voor beslissingen en de gevolgen hiervan, zijn motivatie om mee te werken aan het traject en eventuele keuzes die voortvloeien uit het traject. Om zo veel mogelijk uit het traject te halen, is het aangewezen dat de cliënt met een gezonde dosis enthousiasme en openheid de gesprekken met de therapeut aangaat, en bereid is de nodige tijd en energie te steken in de voorbereiding van de gesprekken en reflectieopdrachten.   

6. Duur, tijd en plaats van de sessies

Eén gesprek duurt 50 minuten. Een traject bestaat uit verschillende gesprekken en duurt net zo lang tot de cliënt het gevoel heeft dat deze verder kan. De sessies vinden plaats in de praktijk van de therapeut gelegen te Turnhout, Frans Andelhofstraat 31. Of te Rijkevorsel in artsenpraktijk de Vaart, Sint Jozef 5A (enkel voor patiënten van de artsenpraktijk).  

Online gesprekken vinden plaats via Zoom.

7. Tarieven

Het tarief bedraagt 60 € voor een gesprek.

Indien de cliënt een samenvattend, inhoudelijk verslag wenst voor de arbeidsgeneesheer, school of andere wordt hier 25 € voor in rekening gebracht. Dit omdat deze verslagen steeds met de nodige tijd, zorg en aandacht worden opgemaakt door de therapeut. Een verslag wordt steeds via mail als PDF bestand aan de cliënt bezorgt. Wanneer de cliënt een attest van deelname nodig heeft, wordt hier 5 € voor in rekening gebracht. Dit attest wordt steeds via mail als PDF bestand aan de cliënt bezorgt.    

Deze tarieven, en andere voorwaarden hier beschreven, kunnen ten allen tijde door de therapeut gewijzigd worden. De cliënt zal, in geval van wijziging van tarieven, tijdig op de hoogte gesteld worden. 

Bij volgende ziekenfondsen is het mogelijk een tussenkomst voor psychotherapie aan te vragen: CM, Helan, Liberale Mutualiteit, Solidaris. Hiervoor dient de cliënt zelf de nodige documenten mee te brengen naar het gesprek.

8. Wijze van betalen

De cliënt dient bovengemelde bedragen op het einde van elk gesprek te betalen. Hij heeft hierbij de mogelijkheid om dit cash of via de bancontact app te doen (scan QR code). De therapeut verkiest ontvangst van betaling via scan QR code.

Online gesprekken dienen op voorhand betaald te worden. Hiervoor kan de cliënt het verschuldigde bedrag storten op de bankrekening van de therapeut zijnde: BE44 0014 1203 3545 met als referentie je naam en datum van het gesprek. 

De therapeut dient het verschuldigde bedrag ontvangen te hebben de dag voor het geplande gesprek. Indien het bedrag een dag op voorhand niet op rekening van de therapeut staat, zal deze de cliënt contacteren met de vraag om de afspraak te verplaatsen naar een later tijdstip.  

Terugbetaling van gestorte bedragen is niet mogelijk. De cliënt behoudt steeds het recht een gesprek te verplaatsen indien deze door omstandigheden niet kan deelnemen aan het gesprek. In dat geval blijven alle annulatievoorwaarden, zoals beschreven onder punt 9, van toepassing.

9. Annulatievoorwaarden

Van de cliënt wordt verwacht dat deze zich op het afgesproken uur op de afgesproken plaats bevindt. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan dient de cliënt uiterlijk 24 uur voor de afspraak de therapeut te verwittigen. Dit kan via mail, telefonisch of online via de link van de bevestigingsmail.

Bij laattijdig verwittigen zal 50% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend. Bij afwezigheid zonder verwittigen (no show) zal 100% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend. 

De cliënt kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht voor dienstenovereenkomsten na de uitvoering van de dienst.

10. Beëindiging van het traject

Het traject loopt ten einde wanneer de cliënt het gevoel heeft dat hij voldoende informatie heeft om verder te kunnen.

Binnen een traject streeft de therapeut naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit. Hierdoor behoudt deze het recht een traject ten allen tijde te beëindigen wanneer deze het gevoel heeft dat zij het traject niet meer positief kan beïnvloeden. De reden van beëindiging wordt steeds door de therapeut gestaafd aan de cliënt.

In alle gevallen zullen de gesprekken volgens bovenstaande tarieven aangerekend worden.

Bij beëindiging van een traject blijven alle geheimhouding- en betalingsverplichtingen van kracht.  

Bij laattijdig verwittigen zal 50% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend. Bij afwezigheid zonder verwittigen (no show) zal 100% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend. De cliënt kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht voor dienstenovereenkomsten na de uitvoering van de dienst.

11. Bereikbaarheid

Voor vragen is uw therapeut bereikbaar

  • Via GSM:  0494/67.27.29
  • Via mail:  info@yoeka.be

Om andere gesprekken zo min mogelijk te verstoren, verkiest uw therapeut contact via mail.

Afspraken kunnen gepland worden

  • Onmiddellijk op het einde van een gesprek
  • Via de online afsprakenkalender op: calendly.com/yoeka
  • Via GSM: 0494/67.27.29

Om het maken van afspraken zo vlot mogelijk te laten verlopen, verkiest uw therapeut dat de cliënt een afspraak maakt op het einde van elk gesprek of via de online afsprakenkalender.

wpChatIcon
error: Content is protected !!