Ondernemingsgegevens

Yoeka
Cindy Willems
Frans Andelhofstraat 31
2300 Turnhout
GSM: 0494/67.27.29

e-mail: info@yoeka.be
website: https://www.yoeka.be en aanverwante subdomeinen

KBO: 0861.575.378

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webwinkel van Yoeka, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Turnhout, Frans Andelhofstraat 31, KBO 0861.575.378, biedt klanten de mogelijkheid producten online in de webwinkel aan te kopen. Hierna verder ‘Yoeka’ genoemd

De klant is de persoon die diensten of goederen aankoopt in de webwinkel van Yoeka.

De hier beschreven Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling die geplaatst wordt in de webwinkel. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de hier beschreven Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Prijs

Alle prijzen in de webwinkel staan vermeld in Euro (€), inclusief BTW en eventuele andere taksen of belastingen welke verplicht door de klant te betalen zijn.

De prijs, vermeld bij een artikel, is gerelateerd aan de omschrijvende uitleg die bij ieder artikel aanwezig is. De bijhorende foto’s zijn louter decoratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Niettegenstaande dat de webwinkel met de grootste zorg wordt opgesteld is het mogelijk dat aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Dergelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Yoeka niet. Yoeka is wat juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant bij het plaatsen van een bestelling twijfelt over de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie of wanneer deze vragen heeft over een artikel, beschikbaarheid, leveringstermijn, leveringswijze of andere, verzoeken wij de klant contact op te nemen via mail op info@yoeka.be

Elk aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt. Dit aanbod kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Yoeka. Yoeka kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden verkocht wordt, staat dit steeds nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt in verschillende stappen waarbij de klant steeds dient in te loggen via zijn account. De aanmaak van deze account is gratis.

In de eerste stap plaatst de klant zijn bestelling in de winkelwagen. Hier kunnen kosteloos wijzigingen worden aangebracht of goederen verwijderd. Vervolgens dient de klant zijn bestelling te bevestigen. Vooraleer de klant bevestigt zijn bestelling te willen plaatsen, dient deze akkoord te gaan met de hier beschreven Algemene Voorwaarden. Vervolgens wordt de klant doorverwezen naar de betaalpagina. Hier kan de klant kiezen tussen volgende betaalwijzen:

  • VISA of MASTERCARD
  • Bancontact
  • IDeal

Yoeka is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

De klant ontvangt steeds een e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Vanaf dan is de bestelling definitief en kan deze niet meer gewijzigd worden.

Indien de klant een digitaal product aankoopt, wordt dit onmiddellijk beschikbaar gesteld via een link in de bevestigingsmail. Yoeka raadt de klant aan om aangekochte digitale bestanden steeds op eigen media op te slaan. Wanneer Yoeka een product vervangt of verwijderd, kan het aangekochte item niet meer via de bevestigingsmail worden geraadpleegd. Yoeka kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de klant de eenmaal ontvangen informatie kwijt raakt of niet meer kan opvragen. Digitaal verzonden informatie wordt slechts één maal per aankoop verstuurd.

Alle artikelen worden verzonden nadat Yoeka een bevestiging van betaling heeft ontvangen via het door haar gehanteerde bevestigingssysteem. Tot zolang blijven alle bestelde goederen de exclusieve eigendom van Yoeka.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via de webwinkel worden enkel geleverd in België of Nederland. De levering gebeurt via bpost of postNL.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moeten door de klant onverwijld gemeld worden aan Yoeka via mail op info@yoeka.be

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de verkoopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in zijn bezit krijgt. Postdatum geldt hier als bewijs.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant Yoeka, Frans Andelhofstraat 31, 2300 Turnhout, info@yoeka.be via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk of per mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De klant kan hiervoor desgewenst onderstaand herroepingsmodel gebruiken:

Aan Yoeka, Frans Andelhofstraat 31, 2300 Turnhout, info@yoeka.be, 0494/67.27.29

Ik/wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering* herroep/herroepen*:

Omschrijving goederen:

Besteld op:

Ontvangen op:

Naam Klant:

Adres Klant:

Bankrekeningnummer klant:

Handtekening Klant:

Datum:

*doorhalen wat niet past

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling, betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht, verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Postdatum en/of datum verzonden e-mail gelden hier als bewijs.

De klant moet de goederen onverwijld en niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Yoeka heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Willems Cindy, Frans Andelhofstraat 31, 2300 Turnhout. De kosten van het terugzenden van artikelen gebeurt steeds op rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is door bv beschadiging of andere, behoudt Yoeka zich het recht de klant aansprakelijk te stellen en de goederen niet of slechts gedeeltelijk terug te betalen aan de klant. In alle andere gevallen zal Yoeka de van de klant ontvangen betaling over het teruggezonden artikel binnen maximum 14 kalenderdagen, nadat Yoeka de geretourneerde goederen heeft ontvangen, terugbetalen. Deze terugbetaling geschiedt steeds via overschrijving op de bankrekening van de klant.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • Dienstovereenkomsten na de uitvoering van de dienst zoals bv online coachgesprekken via videobellen, chat of andere
  • Artikelen vervaardigd op maat of bestelling van de klant
  • De aankoop van digitale producten of diensten zoals bv e-boeken, online cursussen of andere
  • Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen
Artikel 7: Garantie

De klant heeft na aankoop van een fysiek product recht op zes maanden garantie. Om een beroep te kunnen doen op deze garantie dient de klant Yoeka zo spoedig mogelijk te informeren bij vaststelling van gebreken. Indien er een defect of gebrek wordt vastgesteld door de klant zal Yoeka bepalen hoe dit defect wordt opgelost: herstelling, vervanging of terugbetaling.

De klant moet elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan melden aan Yoeka. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, foutief gebruik of onderhoud, gebruik van het artikel anders dan waarvoor het bedoeld is, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan een artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander incorrect gebruik.

Defecten die zich voordoen na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn.

Deze garantievoorwaarden zijn niet van toepassing op de aankoop van digitale producten of diensten.

Artikel 8: Klantendienst

Bij vragen of andere is Yoeka bereikbaar via mail op info@yoeka.be of telefonisch op 0494/67.27.29 of per post op het volgend adres: Frans Andelhofstraat 31, 2300 Turnhout.

Artikel 9: Privacy

Yoeka respecteert de Belgische wet met betrekking tot de bescherming van de privacy in de verwerking van persoonlijke gegevens.

Gegevens die door de klant worden verstrekt zullen enkel gebruikt worden voor het afhandelen van een door de klant geplaatste bestelling. Yoeka behandelt gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Yoeka heeft hier dus geen toegang toe.

Artikel 10: Gebruik van cookies

Indien de klant meer wilt weten over hoe Yoeka gebruik maakt van cookies, kan deze de Privacy Policy nalezen welke raadpleegbaar is via de startpagina van de webshop.

Artikel 11: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen bij geschillen.

Artikel 12: Geschillen

Bij geschillen is het Belgisch recht van toepassing.

Meer informatie over rechten bij online aankopen vindt u via deze link: https://www.eccbelgie.be/themas/onlineaankopen/online-bestellen
Yoeka Coaching