1. Contactgegevens

Yoeka – Cindy Willems
Frans Andelhofstraat 31
2300 Turnhout
GSM: 0494/67.27.29
Email: info@yoeka.be

Verder genoemd ‘de coach’.

en

Voornaam en familienaam van het kind:
Adres:
Postcode en plaats:
Geboortedatum:
Telefoon:
Email:

Verder genoemd “de coachee’.

2. Situering

Dit document bevat een aantal praktische zaken en afspraken welke zowel voor de coach als de coachee geldig zijn gedurende het coachtraject aangegaan op de datum vermeld onderaan dit document.

3. Dienstverlening – werkwijze

De coachee kiest ervoor een coachtraject aan te gaan met de coach.

Yoeka coaching staat voor een oplossingsgerichte, positieve kracht- en toekomstgerichte werking. Er wordt getracht elk traject zoveel mogelijk op maat van de coachee aan te passen.

Vooraleer met de uitvoering van een traject van start te gaan, spreken wij een wederzijdse relatie af op basis van

 • Respect: Dit heeft betrekking op het aanvaarden van ieders eigenheid, mening en ideeën.
 • Gelijkwaardigheid: maakt dat elke persoon, alle gedachten en standpunten even belangrijk en waardevol zijn. Ieder heeft recht op zijn eigen kijk en opvattingen.

Vanuit het kennismakingsgesprek wordt een duidelijk doel geformuleerd waarbinnen het verdere coachtraject aan wordt gewerkt. Dit persoonlijke doel kan tijdens het traject verder worden aangescherpt of bijgesteld.

Een coachtraject bestaat uit verschillende coachgesprekken welke gekenmerkt worden door: interactieve vraagstelling, creatieve werkvormen, psycho-educatie, invuloefeningen, reflectieopdrachten, … De ingezette methoden worden door de coach bepaald afhankelijk van de vraag en noden.

Alle (reflectie)opdrachten en andere materialen uitgereikt ter ondersteuning van het coachtraject blijven ten allen tijde de intellectuele eigendom van de coach. Indien de coachee deze informatie wenst te delen met anderen, dient deze steeds een bronvermelding te maken, omschreven als volgt ‘deze informatie is eigendom van Cindy Willems, Yoeka, www.yoeka.be’

Het verder verkopen van de beschikbaar gestelde materialen is ten allen tijde verboden.

4. Wat kan je van uw coach verwachten?

De coach staat in voor de deskundige begeleiding en ondersteuning van de coachee. Hij engageert zich om alles in het werk te stellen zodat het coachtraject kwaliteitsvol verloopt. Er is geen garantie over het bereiken van een resultaat wel op voldoende inspanningen om naar een gekozen doelstelling toe te groeien.

Verder garandeert de coach ten allen tijde een vertrouwelijke behandeling. Dat wil zeggen dat er geen informatie aan derden wordt gegeven zonder goedkeuring van de coachee. Wel behoudt de coach zich het recht voor collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling binnen intervisie en supervisie. Het delen van gegevens binnen deze vormen van overleg vindt evenwel volledig geanonimiseerd plaats.

Om zaken op elkaar af te stemmen, het stellen van vragen, verhelderen of doorsturen van reflectieopdrachten, … maakt de coach soms gebruik van mail.

 • Ja, de coach mag mij mails sturen in verband met het coachtraject, ik gebruik hiervoor mijn persoonlijk mailadres welk hierboven staat aangegeven.
 • Ja, de coach mag mij mails sturen in verband met het coachtraject, op een ander mailadres dan hierboven vermeldt zijnde:
 • Nee, ik wens geen mails te ontvangen betreffende het traject.

5. Wat verwacht de coach van de coachee?

Het werken aan de realisatie van je doel(en) is een creatief en motiverend proces dat energie vraagt, en veel energie oplevert. Het welslagen van het ontwikkelingstraject is mede afhankelijk van de inzet van de coachee.

In het gehele proces bepaalt de coachee het tempo, en blijft deze ten allen tijde regisseur van zijn eigen ontwikkeling. Zo blijft deze het ganse traject zelf verantwoordelijk voor beslissingen, zijn motivatie om mee te werken aan het traject en eventuele keuzes die voortvloeien uit het traject.

Om zo veel mogelijk uit het traject te halen, is het aangewezen dat de coachee met een gezonde dosis enthousiasme en openheid de gesprekken met de coach aangaat en bereid is de nodige tijd en energie te steken in de voorbereiding van de gesprekken en reflectieopdrachten.

Uw coach is gehouden aan de wettelijke regel welke geldt voor kinderen onder de 16 jaar. Deze regel stelt dat beide wettelijke vertegenwoordigers akkoord moeten gaan met de coaching. De ouder die dit contract ondertekend, is ervoor verantwoordelijk de andere ouder hiervan op de hoogte te stellen. Indien de andere partij eventuele bezwaren maakt tegen het coachtraject, kan de coach niet verantwoordelijk gesteld worden voor de mogelijke consequenties hiervan.

6. Coaching is een persoonlijk proces

Een coachtraject is een leerproces waarbij je in kleine stapjes dichter naar je doel toegroeit. Haal er dus zoveel mogelijk uit! Wat kan je als coachee hiervoor zoal doen?

 • Leg een werkmap of schrift aan waarin je alles wat in je traject aan bod komt (inhoud en resultaten van gesprekken, gemaakte afspraken, gemaakte opdrachten, ontwikkelingen en inzichten…) vastlegt en bewaart.
 • Tracht de reflectieopdrachten zo veel mogelijk uit te voeren en maak aantekeningen van je ervaringen.
 • Leren gaat in kleine stapjes, oefenen is dus belangrijk. Zorg dus voor zo veel mogelijk oefenkansen en positieve aanmoediging.

7. Duur, tijd en plaats van de sessies

Eén coachgesprek duurt 50 minuten. Een coachtraject bestaat uit verschillende coachgesprekken en duurt net zo lang tot de coachee het gevoel heeft dat deze weer alleen verder kan. De sessies vinden plaats in de praktijk van de coach gelegen te Turnhout, Frans Andelhofstraat 31. Het kan ook voorkomen dat, in onderling overleg en akkoord, een andere locatie wordt afgesproken zoals bv voor een wandeling.

8. Tarieven

Het tarief bedraagt 25 € voor een kennismakingsgesprek en 40 € voor elk daaropvolgend coachgesprek. Indien een gesprek wordt benaderd vanuit een creatief therapeutisch opzicht, wordt er 5 € extra aan materiaalkosten gerekend. 

Indien u bent aangesloten bij de liberale mutualiteit, kan u genieten van terugbetalingen. Raadpleeg de website van de mutualiteit of vraag meer info in het kantoor betreffende werkwijze en tarieven.

9. Wijze van betalen

De coachee dient bovengemelde bedragen op het einde van elk gesprek te betalen. Hij heeft hierbij de mogelijkheid om dit cash of via de bancontact app te doen. De coach verkiest ontvangst van betaling via de bancontact app.

Indien gewenst kan de coachee na afloop van zijn coachtraject een factuur ontvangen.

10. Annulatie voorwaarden

Van de coachee wordt verwacht dat deze zich op het afgesproken uur op de afgesproken plaats bevindt. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan dient de coachee uiterlijk 24 uur voor de afspraak de coach te verwittigen. Dit kan via mail, telefonisch of online via de link van de bevestigingsmail.

Bij laattijdig verwittigen zal 50% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend. Bij niet komen opdagen zonder verwittigen (no show) zal 100% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend. Deze kosten vervallen bij het voorleggen van een geldig doktersbewijs binnen 24u na de geplande afspraak.

11. Beëindiging van het coachtraject

Het coachtraject loopt ten einde wanneer de coachee het gevoel heeft dat hij voldoende informatie heeft om alleen verder te kunnen.

Binnen een coachtraject streeft de coach naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit. Hierdoor behoudt deze het recht een coachtraject ten allen tijde te beëindigen wanneer deze het gevoel heeft dat hij het traject niet meer positief kan beïnvloeden. De reden van beëindiging wordt steeds door de coach gestaafd aan de coachee.

In alle gevallen zullen de gesprekken volgens bovenstaande tarieven aangerekend worden.

Bij beëindiging van een coachtraject blijven alle geheimhouding- en betalingsverplichtingen van kracht.

12. Bereikbaarheid

Voor vragen is uw coach bereikbaar

 • Via GSM:  0494/67.27.29
 • Via mail:  info@yoeka.be

Om andere gesprekken zo min mogelijk te verstoren, verkiest uw coach contact via mail.

Afspraken kunnen gepland worden

 • Onmiddellijk op het einde van een gesprek
 • Via GSM: 0494/67.27.29
 • Via mail: info@yoeka.be
 • Via de afsprakenkalender op: calendly.com/yoeka

Om het maken van afspraken zo vlot mogelijk te laten verlopen, verkiest uw coach dat u uw afspraak maakt op het einde van elk gesprek of via de online afsprakenkalender.

Yoeka Coaching