algemene voorwaarden coaching

1. Contactgegevens

Yoeka – Cindy Willems
Fans Andelhofstraat 31
2300 Turnhout
GSM: 0494/67.27.29
Email: info@yoeka.be

Verder genoemd ‘de coach’.

en

Voornaam en familienaam:

Adres:

Postcode en plaats:

Geboortedatum:

Telefoon:

Email:

Verder genoemd “de coachee’.

2. Situering

Dit document bevat een aantal praktische zaken en afspraken welke zowel voor de coach als de coachee en zijn wettelijke vertegenwoordiger (indien van toepassing), geldig zijn gedurende het coachtraject aangegaan op datum vermeld onderaan dit document.

3. Dienstverlening – werkwijze

De coachee kiest ervoor een traject aan te gaan met de coach. Yoeka staat voor een oplossingsgerichte, positieve kracht- en toekomstgerichte werking. Er wordt getracht elk traject zoveel mogelijk op maat van de coachee aan te passen.

Vooraleer met de uitvoering van een traject van start te gaan, spreken wij een wederzijdse relatie af op basis van

 • Respect: dit heeft betrekking op het aanvaarden van ieders eigenheid, mening en ideeën.
 • Gelijkwaardigheid: maakt dat elke persoon, alle gedachten en standpunten even belangrijk en waardevol zijn. Ieder heeft recht op zijn eigen kijk en opvattingen.

Vanuit het kennismakingsgesprek wordt een doel geformuleerd waarbinnen het verdere coachtraject aan wordt gewerkt. Dit persoonlijke doel kan tijdens het traject verder worden aangescherpt of bijgesteld.

Een coachtraject bestaat uit verschillende coachgesprekken welke gekenmerkt worden door: interactieve vraagstelling, creatieve werkvormen, psycho-educatie, reflectieopdrachten, praktische oefeningen, Ericksoniaanse hypnose, IEMT, werkvormen uit EMDR … De ingezette methoden worden door de coach bepaald afhankelijk van de vraag en noden.

Alle (reflectie)opdrachten en andere materialen uitgereikt ter ondersteuning van het coachtraject blijven ten allen tijde de intellectuele eigendom van de coach. Het verder verkopen of delen van de beschikbaar gestelde materialen met anderen is ten allen tijde verboden.

4. Wat kan je van uw coach verwachten?

De coach staat in voor de deskundige begeleiding en ondersteuning van de coachee. Hij engageert zich om alles in het werk te stellen zodat het coachtraject kwaliteitsvol verloopt. Er is geen garantie over het bereiken van een resultaat wel op voldoende inspanningen om naar een gekozen doelstelling toe te groeien.

Verder garandeert de coach ten allen tijde een vertrouwelijke behandeling. Indien u patiënt bent van artsenpraktijk de Vaart wordt van het kennismakingsgesprek een verslag overgemaakt aan de artsenpraktijk. Voor het overige wordt er geen informatie aan derden gegeven zonder goedkeuring van de coachee. Wel behoudt de coach zich het recht om collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling binnen intervisie en supervisie. Het delen van gegevens binnen deze vormen van overleg vindt evenwel volledig geanonimiseerd plaats.

 

Om zaken op elkaar af te stemmen, voor het stellen van vragen, verhelderen of doorsturen van reflectieopdrachten, verslagen … maakt de coach gebruik van mail.

 • Ja, de coach mag mij mails sturen in verband met mijn coachtraject, ik gebruik hiervoor het mailadres welk hierboven staat aangegeven.
 • Ja, de coach mag mij mails sturen in verband met mijn coachtraject, ik wil dat de coach hiervoor volgend mailadres gebruikt:

Uw coach is gehouden aan de wettelijke regel welke geldt voor kinderen onder de 16 jaar. Deze regel stelt dat beide wettelijke vertegenwoordigers akkoord moeten gaan met de coaching. De ouder die dit contract ondertekend, is ervoor verantwoordelijk de andere ouder hiervan op de hoogte te stellen. Indien de andere partij eventuele bezwaren maakt tegen het coachtraject, kan de coach niet verantwoordelijk gesteld worden voor de mogelijke consequenties hiervan.

5. Wat verwacht de coach van de coachee?

Het werken aan de realisatie van je doel(en) is een creatief en motiverend proces dat energie vraagt en veel energie oplevert. Het welslagen van het ontwikkelingstraject is mede afhankelijk van de inzet van de coachee. Een coachtraject is een persoonlijk leerproces waarbij je in kleine stapjes dichter naar je doel toegroeit. Haal er dus zoveel mogelijk uit! Wat kan je als coachee hiervoor zoal doen?

 • Leg een werkmap of schrift aan waarin je alles wat in je traject aan bod komt (inhoud en resultaten van gesprekken, gemaakte afspraken, gemaakte opdrachten, ontwikkelingen en inzichten, vooropgestelde doel, je vooruitgang…) vastlegt en bewaart.
 • Maak tijdens en/of na een gesprek aantekeningen. Als er vragen worden gesteld waar je niet meteen een antwoord op weet, schrijf ze dan op zodat je er later meer aandacht aan kunt besteden.
 • Tracht de reflectieopdrachten zo veel mogelijk uit te voeren en maak aantekeningen van je ervaringen.

Dit zijn slechts enkele suggesties. Je hoeft ze niet allemaal uit te voeren. Gebruik een (eventueel andere) methode die voor jou werkt. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Je geeft zelf vorm en inhoud aan jouw ontwikkelingsproces en daarmee aan je eigen leven.

In het gehele proces bepaalt de coachee het tempo, en blijft deze ten allen tijde regisseur van zijn eigen ontwikkeling. Zo blijft deze het ganse traject zelf verantwoordelijk voor beslissingen en de gevolgen hiervan, zijn motivatie om mee te werken aan het traject en eventuele keuzes die voortvloeien uit het traject. Om zo veel mogelijk uit het traject te halen, is het aangewezen dat de coachee met een gezonde dosis enthousiasme en openheid de gesprekken met de coach aangaat en bereid is de nodige tijd en energie te steken in de voorbereiding van de gesprekken en reflectieopdrachten.

6. Duur, tijd en plaats van de sessies

Eén coachgesprek duurt 50 minuten. Een coachtraject bestaat uit verschillende coachgesprekken en duurt net zo lang tot de coachee het gevoel heeft dat deze alleen verder kan. De sessies vinden plaats in de praktijk van de coach gelegen te Turnhout, Frans Andelhofstraat 31. Of te Rijkevorsel in artsenpraktijk de Vaart, Sint Jozef 5A.

Afspraken die gemaakt worden voor online coaching, vinden plaats via Zoom.

7. Tarieven

Het tarief bedraagt 35 € voor een kennismakingsgesprek en 40 € voor elk daaropvolgend coachgesprek. Indien een gesprek wordt benaderd vanuit een creatief therapeutisch opzicht, wordt 5 € extra aan materiaalkosten gerekend. 

 

Indien de coachee een samenvattend, inhoudelijk verslag wenst voor de arbeidsgeneesheer, school of andere wordt hier 15€ voor in rekening gebracht. Dit omdat deze verslagen steeds met de nodige tijd, zorg en aandacht worden opgemaakt door de coach. Een verslag wordt steeds via mail als PDF bestand aan de coachee bezorgt. Wanneer de coachee een attest van deelname nodig heeft, wordt hier 5€ voor in rekening gebracht. Dit attest wordt steeds via mail als PDF bestand aan de coachee bezorgt.  

8. Wijze van betalen

De coachee dient bovengemelde bedragen op het einde van elk gesprek te betalen. Hij heeft hierbij de mogelijkheid om dit cash of via de bancontact app te doen (scan QR code). De coach verkiest ontvangst van betaling via de bancontact app.

 

Online gesprekken dienen op voorhand betaald te worden. Hiervoor kan de coachee het verschuldigde bedrag storten op de bankrekening van de coach zijnde: BE44 0014 1203 3545 met als referentie je naam en datum van het gesprek.

 

De coach dient het verschuldigde bedrag ontvangen te hebben de dag voor het geplande gesprek. Indien het bedrag een dag op voorhand niet op rekening van de coach staat, zal deze de coachee contacteren met de vraag om de afspraak te verplaatsen naar een later tijdstip.

 

Terugbetaling van gestorte bedragen is niet mogelijk. De coachee behoudt zich steeds het recht voor om het gesprek te verplaatsen indien deze door omstandigheden niet kan deelnemen aan het gesprek. In dat geval blijven alle annulatievoorwaarden zoals beschreven onder punt 9 van toepassing.

Indien gewenst kan de coachee na afloop van zijn traject een factuur ontvangen.De coachee dient bovengemelde bedragen op het einde van elk gesprek te betalen. Hij heeft hierbij de mogelijkheid om dit cash of via de bancontact app te doen (scan QR code). De coach verkiest ontvangst van betaling via de bancontact app.

 

Online gesprekken dienen op voorhand betaald te worden. Hiervoor kan de coachee het verschuldigde bedrag storten op de bankrekening van de coach zijnde: BE44 0014 1203 3545 met als referentie je naam en datum van het gesprek.

 

De coach dient het verschuldigde bedrag ontvangen te hebben de dag voor het geplande gesprek. Indien het bedrag een dag op voorhand niet op rekening van de coach staat, zal deze de coachee contacteren met de vraag om de afspraak te verplaatsen naar een later tijdstip.

 

Terugbetaling van gestorte bedragen is niet mogelijk. De coachee behoudt zich steeds het recht voor om het gesprek te verplaatsen indien deze door omstandigheden niet kan deelnemen aan het gesprek. In dat geval blijven alle annulatievoorwaarden zoals beschreven onder punt 9 van toepassing.

 

Indien gewenst kan de coachee na afloop van zijn traject een factuur ontvangen. 

9. Annulatie voorwaarden

Van de coachee wordt verwacht dat deze zich op het afgesproken uur op de afgesproken plaats bevindt. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan dient de coachee uiterlijk 24 uur voor de afspraak de coach te verwittigen. Dit kan via mail, telefonisch of online via de link van de bevestigingsmail.

Bij laattijdig verwittigen zal 50% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend. Bij niet komen opdagen zonder verwittigen (no show) zal 100% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend. Deze kosten vervallen bij het voorleggen van een geldig doktersbewijs binnen 24u na de geplande afspraak.

De coachee kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht voor dienstenovereenkomsten na de uitvoering van de dienst.

10. Beëindiging van het coachtraject

Het coachtraject loopt ten einde wanneer de coachee het gevoel heeft dat hij voldoende informatie heeft om alleen verder te kunnen.

Binnen een coachtraject streeft de coach naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit. Hierdoor behoudt deze het recht een coachtraject ten allen tijde te beëindigen wanneer deze het gevoel heeft dat hij het traject niet meer positief kan beïnvloeden. De reden van beëindiging wordt steeds door de coach gestaafd aan de coachee.

In alle gevallen zullen de gesprekken volgens bovenstaande tarieven aangerekend worden.

Bij beëindiging van een coachtraject blijven alle geheimhouding- en betalingsverplichtingen van kracht.

11. Bereikbaarheid

Voor vragen is uw coach bereikbaar

 • Via GSM:  0494/67.27.29
 • Via mail:  info@yoeka.be

Om andere gesprekken zo min mogelijk te verstoren, verkiest uw coach contact via mail.

Afspraken kunnen gepland worden

 • Onmiddellijk op het einde van een gesprek
 • Via GSM: 0494/67.27.29
 • Via de afsprakenkalender op: calendly.com/yoeka

Om het maken van afspraken zo vlot mogelijk te laten verlopen, verkiest uw coach dat u uw afspraak maakt op het einde van elk gesprek of via de online afsprakenkalender.